Takstmann

Takstmann Raymond André Moen

Sertifiseringer:

  • Skadetakst
  • Verditakst


Adresse: 7168 Lysøysundet

Kommune: Ørland

VERDITAKST NÆRING

Aktuelt med verditaksering


Næringseiendommer eller forretningsrelaterte eiendommer har i senere år også i større utstrekning skiftet eiere nå enn tidligere. Utviklingen har også ført med seg at bedrifter fusjonerer langt oftere enn før, og omstrukturering eller konkurser i bedriftene har ført med seg så vesentlige endringer av bruken av eiendommene, at man har måttet vurdere eiendommene på nytt.

Hva kontrolleres?


Næringsrelaterte eiendommer vurderes i utgangspunktet etter økonomiske prinsipper (avkastningsverdiene) som basis for verdsettelse. Dette er økonomiske prinsipper som er like uansett eiendommens karakter og beskaffenhet. Dette på bakgrunn av at de personer eller bedrifter som eier eiendommene har et avkastningskrav som de ønsker skal oppfylles. Ut fra dette vil man kunne uttrykke en avkastningsverdi som er lik markedsverdien. I markedet kan dette videre uttrykkes i den høyeste pris en kjøper er villig å betale og omvendt den laveste pris en selger er villig til å akseptere.

Avkastningsverdi


Den individuelle avkastningsverdien er knyttet til på hvilken måte takstobjektet er forvaltet. Det vil si hvilke leiekontrakter man har, gode eller dårlige, og ikke minst driftskostnadene og vedlikeholdskostnadene. Normalt vil pengestrømmer fordeles over en 10 års periode.

TILSTANDSRAPPORT NÆRING

Forutsigbarhet ved leieforhold, kjøp, salg og vedlikehold


En tilstandsanalyse går ut på å registrere og vurdere tilstanden til en bygning eller deler av en bygning. Metoden og omfanget av rapporten, vil avhenge av formålet med tilstandsanalysen. Ved kjøp, salg og vedlikeholdsplanlegging vil en tilstandsrapport være en grundig og detaljert beskrivelse av den byggtekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.

Grunnlag for utbedring


Etter en grundig befaring av bygningen med hensyn på den tekniske tilstanden lages det en Tilstandsrapport. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slit og elde. En tilstandsrapport kan omfatte en del av eller hele bygningen og danne grunnlag for valg av utbedringsmetode, arbeidets omfang og kostnader.

Skadetakst


Noen ganger blir man som huseier utsatt for skade på eiendommen. Ofte kan det også være mistanke om skjulte skader. Dette er en dramatisk situasjon for den som rammes. Som skadetakstmann er man den uavhengige tredjepart som
gjennom profesjonell og kunnskapsrik yrkesutøvelse sikrer at skadens omfang blir kartlagt og det utarbeides beskrivelse av utbedringsarbeidet med kostnadsoverslag.

SOPP OG RÅTE

Forebyggende tiltak:


Vi vet hvor lite det skal til for at skadelige sopper får etablere seg og forårsake betydelige skader.

En grundig tilstandsrapport vil kunne føre til at store verdier unngår å bli tapt som følge av manglende forebyggende tiltak.

Kjeller og loft er spesielt utsatt:


Fukt og manglende vedlikehold fører lett til etablering av skadelige sopper og treskadeinsekter. Vet du hva som skjuler seg bak rotet i kjelleren eller på loftet?

Oppdag problemene i tide:


Som oftest utvikler råte- og insektsskader seg over tid uten at huseier vet om det. Ved å foreta en kontroll kan du erstatte store utgifter ved skader med rimelige forebyggende tiltak. Vi anbefaler en grundig gjennomgåelse av kjeller og/eller loft. Deretter kan vi legge opp årlige kontroller for å sikre deg mot nye angrep.

INNEKLIMA/MUGGSOPP

Muggsopp:


Alle vet at fukt og muggsopp ikke er bra for helsa. Årsaken til fukt-og muggskader kan være kompliserte og sammensatte av flere forhold. Det kan være utette bad, rørlekkasjer, fuktvanding gjennom grunnmur / kjellergulv, inndriv av nedbør, taklekkasjer og kondens. Det kreves derfor god byggteknisk kunnskap og tilsvarende innsikt i fuktmekanikk for kartlegging av eventuelle fukt og muggproblem i en bygning.

Risikokonstruksjoner:


Våtrom –Spesiell oppmerksomhet rettes mot bad hvor det brukes fritt vann direkte på gulv og veggflater. Påført membran er ingen garanti for vanntett konstruksjon. Med fuktmålerutstyr kan det avdekkes ukjente skader – med stort omfang.


Krypkjeller – Alt for mange har en krypkjeller uten inspeksjonsmulighet. Ofte mangler forsvarlig avlufting av krypkjelleren samtidig som det ikke er fuktsikring mot grunn. Pga dette vil det være høy luftfuktighet i kryprommet med påfølgende skadeutvikling.


Utforede kjellervegger og oppforede kjellergulv – hører også med til skadeutsatte konstruksjoner grunnet kondens og svikt i drenering.


Skråtak – uten lufting – Ofte er det innredet soverom og loftstue som fra opprinnelsen ikke var tilrettelagt for innredning.

Hva blir kontrollert?


Ved misstanke om problem/skade anbefaler vi at du tar kontakt og vi kan bidra med blant annet:


  • Byggteknisk gjennomgang
  • Fuktmålinger
  • Utbedringtiltak og kostnadsoverslag

En vanlig skade:


Til daglig registreres det store vannskader. I gjennomsnitt vil alle boliger oppleve en vannskade hvert 20. år. Eldre installasjoner er mer utsatt enn nye, men dette skjer også på nyere anlegg. Slanger og pumper til vaskemaskiner er også utsatt for elde og slitasje og er ofte årsak til vannskader. Videre er skjulte skader på våtrom ofte et problem og hvor selve skaden ikke blir framtreden før stor skade har skjedd.

Forurensing av inneklima:


Utover store råteskader fører også fuktskader til forurensing av inneklimaet i form av helseskadelige avgasser fra fuktige materialer og spredning av muggsoppsporer i inneluft.

Store kostnader:


Kostnader og omfang ved vannskader blir ofte stort. Forsikringsselskap strammer også inn på vilkår og vi opplever flere tilfeller av skader hvor det ikke kommer til noen utbetaling / erstatning fra selskapene. Ved montering av vannsikre avstegningsventiler og lignende anlegg vil en eventuell lekkasje kunne registreres raskt og skadeomfang begrenses vesentlig.

VANNSKADE

NATURSKADE

Hva er naturskade?


Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade.

Verditakst


Verditaksering av boliger, leiligheter eller eiendommer er ofte ønskelig i forbindelse med finansiering, omsetning, avhending og regnskap/økonomi. En verditakst kan ikke sammenlignes med en tilstandsrapport da sistnevnte gir detaljert kunnskap om den bygningstekniske siden av eiendommen. Likevel foretar vi en generell vurdering av tilstanden for å kunne gi en mest mulig riktig verdifastsettelse av objektet. Innvendige og utvendige arealer blir derfor besiktiget.

VERDITAKST BOLIG OG FRITID

Hvorfor verditaksering?


Verditaksering av boliger er ofte ønskelig i forbindelse med finansiering av ny bolig (forhåndstakst), refinansiering, arv, samlivsbrudd, skattespørsmål og omsetning

Hva kontrolleres?


En verditakst kan ikke sammenlignes med en tilstandsrapport da sistnevnte gir detaljert kunnskap om den bygningstekniske siden av eiendommen. Likevel foretar vi en generell vurdering av tilstanden for å kunne gi en mest mulig riktig verdsettelse av objektet. Innvendige og utvendige arealer blir derfor besiktiget. Hovedkriterier for vurdering av en eiendommens verdi er beliggenhet, planløsning, størrelse, beskaffenhet og eventuelle tinglyste servitutter. Videre kan reguleringsbestemmelser ha betydning for eiendommens utviklingspotensial. Eventuelle festekontrakter skal alltid vedlegges og vurderes i taksten. For borettslagsleiligheter gjennomgås regnskap og hvor andel felles formue og gjeld vurderes.

Uavhengig takst


Alle våre takster blir utført på fritt grunnlag. 

BOLIGSALGSRAPPORT

Alt du trenger når du skal selge bolig og hytte


Boligsalgsrapport er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen.

Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet.

Lett å gjøre seg kjent med de viktigste forholdene ved boligen


Boligsalgsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert og som normalt har betydning ved eierskifte. Rapporten gir således systematisk og grundig informasjon om de viktige forholdene ved en bolig.
For enkel lesbarhet har rapporten et sammendrag med oversikt over de viktigste forholdene ved boligen og en hoveddel hvor alle kontrollpunkter fremgår. Det blir utført visuelle observasjoner, og inspeksjon på lett tilgjengelige deler av konstruksjonen.

Boligsalgsrapporten er et standardisert produkt, som i tillegg bygger på kvalifisert skjønn fra takstmannen.

BOLIGSALGSRAPPORT LEILIGHET

Går gjennom alle rom


Vi undersøker alle rom i leiligheten når det gjelder det byggetekniske. Alle tilgjengelige flater blir vurdert. Kosmetiske avvikende forhold som ikke har vesentlig konstruksjonsmessige betydning blir ikke alltid tillagt betydning. Våtrom blir tillagt spesiell vurdering. Arbeidene utføres i henhold til en utarbeidet Norsk Standard 3600 for bruk for slike oppdrag.

Undersøkelser ved flere nivå


Dersom det i spesielle tilfeller anses nødvendig kan vi utføre ytterligere undersøkelser på høyere nivåer, det vil si nivå 2 eller 3. Vanligvis kontrolleres kun innvendige arealer.

Dette må imidlertid bestilles spesielt.

TILSTANDSRAPPORT

En tryggere handel


Mange av våre tjenester kommer i form av en tilstandsrapport. Våre tilstandsrapporter er en billig beskyttelse mot overraskelser ved kjøp, salg eller vedlikehold av eiendommen.

Hva er en tilstandsanalyse?


Tilstandsanalyse går ut på å registrere og vurdere tilstanden til en bygning eller deler av en bygning. Resultatet skal danne basis for økonomiske beregninger eller arbeider. Tilstandsanalyser nyttes som grunnlag for mange ulike formål, for eksempel kjøp og salg av eiendommer, planlegging av ombygging og vedlikeholdsplan, ferdigbefaring, garantibefaring og taksering. Metode og rapportform som benyttes vil avhenge av formålet med tilstandsanalysen.

Hvorfor tilstandsanalyse og planlegging av vedlikeholdet?


Omfanget av skader på bygninger i Norge er betydelig, og årlig går store beløp til å utbedre skader som skyldes dårlig utførelse og mangelfullt vedlikehold. Å vente med utbedringer og vedlikeholdsarbeider til skader har oppstått, krever høy utbedringsberedskap og store disponible økonomiske midler.

KONTAKT FOR BESTILLING AV TAKST